Blog Image

Curt Johanssons blogg

ETT ROP FRÅN MITT HJÄRTA

Undervisning Posted on 23 jan, 2017 18:58:48

Inför detta nya år – 2017 har jag ett rop i mitt hjärta: ”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!” En gång för 1500 år sedan ropade en gudsman ut samma fras från djupet av sitt hjärta. Du finner detta i 1 Mos. 33:18. Det var Moses, som i en av de värsta kriserna efter Israels barns utmarsch, ropade ut:

”LÅT MIG FÅ SE DIN HÄRLIGHET!”

Mose hade varit uppe på Sinai berg i fasta och bön under 40 dagar. Under denna period fick han mottaga stentavlorna med Guds bud. Men då han var däruppe inför Guds ansikte skedde något fruktansvärt nere i Israels läger. Folket vände sig till Aron och sa till honom:

”Kom och gör oss en gud, som ska går framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte” (1 Mos. 32:1).

Det behövdes bara att Mose lämnade folket några veckor, så var de redo att skaffa sig en avgud. Avfall kan gå väldigt snabbt. Aron var med på noterna och så tillverkades en guldkalv av ihopsamlade smycken. Sedan åt man och drack och därefter satte man igång att roa sig. Detta beteende är nog inte främmande för dagens kristenhet heller, tyvärr.

Naturligtvis upptändes Guds vrede över det fruktansvärda som hade hänt i lägret, och Gud ville förgöra dom allesammans. Men gudsmannen Mose gick inför Herren och bönföll Gud om förbarmande. Jag är personligen tacksam för alla böneinitiativ som tas i vårt land idag. Många församlingar har utlyst bön- och fasta i början av detta nya år. Vår församling är inne i en 4 veckors bön- och faste-vakt. Vi läser de gripande verserna i 2 Krön. 7:14

…,men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det finns bara en väg för oss, om vi skall få se EN NY TID I SVERIGE, och det är genom att också vi ödmjukar oss och söker Gud i bön och även fasta.

På grund av Mose intensiva bön så skonade Gud folket. Detta folk som hade sett så mycket av Guds under och härlighet. Gud hade varit med dom i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten, och ändå avföll de så snabbt. Det är märkligt att människor kan ha varit med i de starkaste väckelse-sammanhangen och ändå avfalla på det mest förskräckliga sätt. Man får aldrig underskatta syndens makt att bedraga.

På grund av Mose bön så lovade Gud att sända en ängel med dom, men Mose var inte nöjd med detta. Han förstod betydelsen av att Guds välbehag och Hans närvaro fanns med i Israels läger. Han säger i 2 Mos. 33:14-16:

”Om din närvaro inte går med så ska du inte alls låta oss dra upp härifrån, För hur skall man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon, om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden.”

Mose sa helt enkelt, att om inte du går med oss Gud, så stannar vi här i öknen tills vi dör. Han visste, att endast med Guds hjälp kunde de nå fram till och inta löfteslandet.

Idag har vi fina kyrkolokaler, moderna instrument, fina program och mänskligt sett allt vad som behövs, men, ändå, utan Guds närvaro, härlighet och kraft så är vi hjälplösa och maktlösa, då det gäller att konfrontera de krafter som är verksamma i vår värld. Därför behöver vi ödmjuka oss och vända oss till Herren med ett rop från vårt innersta:

”LÅT OSS FÅ SE DIN HÄRLIGHET PÅ NYTT”!

Det är endast Guds närvaro, Hans härlighet och kraft som gör att vi kan utmärka oss framför alla andra folk. Äger vi inte detta blir vi som alla andra folk och är i fara att bli marginaliserade, undanträngda och i värsta fall nedtrampade.

Låt oss lyssna till profeten Jesajas uppmaning:

STÅ UPP, STRÅLA, FÖR DITT LJUS KOMMER OCH HERRENS HÄRLIGHET GÅR UPP ÖVER DIG. SE, MÖRKER SKA TÄCKA JORDEN OCH TÖCKEN FOLKEN, MEN ÖVER DIG SKA HERREN GÅ UPP, HANS HÄRLIGHET SKA UPPENBARAS ÖVER DIG. HEDNAFOLKEN SKA VANDRA I DITT LJUS OCH KUNGAR I GLANSEN SOM GÅR UPP ÖVER DIG (Jes. 60:1-3).

Det är hög tid för oss som Guds församling i Sverige att resa oss och inta vår plats i Kristus. Mose fick uppmaningen: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan, När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag skall låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi” (2 Mos. 33:21-22).

Vår klippa är Kristus! Lina Sandell skrev den odödliga sången: ”Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig…”. Vår räddning är att finna vår plats I KRISTUS, där finner vi trygghet och räddning. I Honom kan vi komma inför Guds ansikte, och där blir vi omslutna av Guds härlighet. Den härlighet, som gick förlorad genom syndafallet, har vi återfunnit i Honom.

Låt oss gemensamt ropa inför 2017: ”LÅT OSS ÄN EN GÅNG FÅ SE DIN HÄRLIGHET I SVERIGE!” Gud välsigne dig!

(Alla bibelverser från Svenska Folkbibeln 2015)HÄNGIVNA HJÄRTAN

Undervisning Posted on 05 sep, 2016 12:28:32

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för en stark påverkan av denna tidsålderns ande, som är antikrists ande. Genom massmedia bearbetas vi att acceptera värderingar och uppfattningar som är fjärran från biblisk och kristen tro. Om vi inte är vaksamma och vårdar vår gudsrelation kan våra sinnen och hjärtan snabbt omprogrammeras, så att vi tappar bort vår hängivenhet till både Gud och Hans församling. Snart börjar andra världsliga intressen att dominera våra liv och våra beslut. Detta leder till en smygande avfällighet som är mycket farlig.

Vi läser i Ordspr. 4:23 – Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Detta betyder att det är av största vikt att se till att bevara sitt hjärta. Hur gör vi detta? Jo, framför allt genom att prioritera upp Guds angelägenheter till första plats i våra liv. Jesus sa i Matt. 6:33 – ”Nej, sök först Guds rike och Hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” Problemet är att vi ofta söker allt det andra först och sedan, om vi hinner med det, söker vi Guds rike. Det är en sådan inställning som leder till att vi förlorar vi hängivenhet Gud och hans verk. Det värsta är vi då lätt tappar orienteringen, så att vi inte längre vandra i ´Guds goda gärningar`, utan istället hamnar vi alla möjliga svårigheter.

Det dyrbaraste du äger i ditt kristna liv är ´gudsgemenskapen´. Du som var långt borta i synd, mörker och hopplöshet har kommit nära genom Jesus Kristi blod. Du har fått del av Guds rättfärdighet, Guds frid och Guds glädje, som är huvudingredienserna i Guds rike. Bara detta att uppleva att jag är ´rätt färdig´ inger en underbar trygghet i en alltmer otrygg värld. Om jag skulle dö eller om Jesus skulle komma tillbaka, så är jag redo.

När du blev frälst och född på nytt fick du ´ett nytt hjärta´ och ´en ny ande´. Hes. 36:26-28. Ditt hårda stenhjärta förvandlades till ett hjärta av kött, som är fyllt av Guds kärlek och barmhärtighet. Nu har du inte längre någon längtan att bryta mot Guds bud genom synder och överträdelser, utan din längtan är att behaga Gud. Du har blivit en hängiven gudstillbedjare. Ditt liv är en lovsång till din Skapare. För oss är detta nya liv i Kristus detsamma som löfteslandet för Israels barn.

Då jag nyligen besökte Etiopien för en möteskonferens, så blev jag häpen över hur dessa människor hängav sig i lovsång och tillbedjan. De lovade Gud med både ande, själ och kropp. Detta medförde också att Guds närvaro och härlighet drogs ner över sammankomsterna. I denna atmosfär var det så öppet att förkunna evangelium och Herren stadfäste Ordet med åtföljande under och tecken. Människor upplevde frälsning, helande och befrielse.

Då jag kom hem för ett par veckor sedan tänkte jag på läget i svensk kristenhet. Tyvärr har vi förlorat så mycket utav denna hjärtats hängivenhet till Gud, och det är på hög tid att vi återvinner och intar ´den sanna tillbedjans dimension´. Vi läser i 2 Krön. 16:9 – Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Gud söker idag människor i Sverige, som är villiga att hänge sig åt honom och hans vilja. Är du villig?

GUD VÄLSIGNE DIG TILL NY ÖVERLÅTELSE I HERRENS TJÄNST!Segerrikt liv – trots omständigheterna

Undervisning Posted on 17 jan, 2015 12:46:46

På nyhetsmorgon för någon vecka sedan sa vår f.d. utrikesminister Karl Bildt: ”EN FARLIGARE TID OCH EN FARLIGARE VÄRLD.” Vi kan nog hålla med om detta efter sista tiden terrordåd. Frågan är hur skall vi överleva och hur skall vi övervinna i den tid som vi lever i. Bibeln varnar även oss kristna för ett stort avfall och kraftig villfarelse i den sista tiden, så att man t.o.m. kommer att tro på lögnen framför sanningen. Se 2 Tess. 1:3;11. Bibeln ger oss emellertid viktiga principer för att vi skall kunna gå segrande genom denna tid.

För det första skaffa dig ett överläge. Vi läser i 5 Mos. 28:13 Herren skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. Hur skall du finna ditt överläge? Jo, Gud har berett dig en plats i Kristus Jesus, där du alltid är i en segerposition. Läs Ef. 2:4-6. Genom Anden är du insatt med Kristus i den himmelska världen. Det viktiga för att kunna förbli i ett överläge är att leva i och vandra i Anden.

Hur finner du vägen vägen till denna plats i seger? I Matt. 7:13-14 talar Jesus om den trånga porten och den smala vägen. Endast genom att gå in genom den trånga porten och genom att vandra på den smala vägen kan du bevaras i överläge och i en segerposition. Det finns de som vill avskaffa porten och bredda på vägen, men då kan man glömma bort överläge och segerposition. Den gamla köttsliga, adamitiska människan kan aldrig åtnjuta denna ställning, utan förblir i ständigt nederlag. Ett bejakande av korset, självlivets död och det egna jagets korsfästelse kan leda dig in i ett segerrikt och välsignelsrikt liv i Kristus.

Innan Paulus talar om en överväldigande seger i Rom. 8:37, så säger han i föregående vers: ”För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.Många vill vara mer än övervinnare, men man vill inte räknas som ett slaktfår. Allt tal om ett övervinnande kristenliv utan korset är en utopi. I ett bejakande av korset ligger hemligheten till ett segerrikt liv. Då det gäller efterföljelsen så talar Jesus om att ta korset på och mista sitt liv. Mark. 8:34-35.


Det är endast i kärleksrelationen till Kristus som du finner den övervinnande tron. En rent mental tro räcker inte till, utan det är den genom Anden levandegjorda tron i hjärtat som leder dig in i Kristi triumftåg. 1 Joh. 5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son. Paulus kunde trots svåra omständigheter utropa: ”Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg……2 Kor. 2:14.

Inför detta nya år 2015 så vill jag uppmuntra dig med att det finns en plats av seger, beskydd och välsignelse för dig, trots allt som händer i världen. Se till, att du aldrig tappar bort den platsen. Gud har berett den för dig, och nu är det viktigare än någonsin tidigare att behålla den platsen genom daglig överlåtelse, bön och bibelläsning. GUD VÄLSIGNE DIG!FRIMODIGHET I FÖRKUNNELSEN OCH TJÄNSTEN

Undervisning Posted on 01 nov, 2014 12:47:53

Det behövs idag frimodiga förkunnare i vårt land. Vi har en fiende, som gärna vill skrämma oss till tystnad och få oss att backa, när det gäller det sanna evangeliet. Paulus säger i Rom. 1:16 – Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Och i 2 Tim. 2:3:5 talar han om den sista tidens människor – att de skall ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Vi beder om väckelse och genombrott, men när Guds kraft och härlighet börjar att manifesteras blir många förskräckta. De hade ju tänkt att Herren skulle komma på ett fint, städat och behagligt sätt. Tyvärr är det så att när Herren börjar att verka, så blir det också olika reaktioner och olika manifestationer, och så har det alltid varit ända sedan den dagen församlingen föddes på den Övre Salen i Jerusalem. Vi kan inte bortse från att det blir en kollision mellan Guds rikes kraft och det demoniska herraväldet som råder här på jorden. Frågan är då om vi hellre skall bedriva vår tjänst på en sådan andlig nivå, så att den onda andevärlden inte störs eller berörs. Många tycks föredra detta, och därför ser vi att ondskans andemakter har fritt fram att stjäla, slakta och förgöra människor i vårt samhälle.

Då Josua skulle överta manteln efter Mose död, så läser vi i Josua att han blev uppmanad av Herren – ”VAR STARK OCH FRIMODIG, TY DU SKALL SOM ARV ÅT DETTA FOLK FÖRDELA LANDET SOM JAG MED ED HAR LOVAT DERAS FÄDER ATT GE DEM. Josua 1:6. Gud visste att om Josua skulle drabbas av rädsla, feghet eller missmod, då skulle han aldrig kunna leda folket in i löfteslandet. På samma sätt är det med det andliga ledarskapet idag, om vi drabbas av fruktan och rädsla för den sekulära, antikristliga anden i vårt samhälle eller för de religiösa krafterna, så är vi inte i stånd att inta det Gud har utlovat oss i sitt ord, och vi kan glömma bort väckelse och genombrott i landet.

Nu tror jag att det finns en stor skara i vårt land, som precis som på Elias tid vägrar att böja sina knän för Baal, och som längtar efter att få se ett förvandlat Sverige. Vi kan inte acceptera att den unga generationen skall gå under i knark och missbruk, att de fasta grundvalarna i vårt land skall upplösas och att Guds församling skall stå maktlös i kampen mot ondskans andemakter, utan vi tror att Guds församling skall resa sig i Andens kraft och fortsätta att utföra den gärning som Jesus började här på jorden.

Låt oss förenas i bön, i tillbedjan och lovsång och låt oss fortsätta att proklamera evangeliet med stor frimodighet. GUD VÄLSIGNE DIG!VÄLSIGNAD START PÅ DET NYA ÅRET

Undervisning Posted on 18 jan, 2014 19:36:38

Starten på 2014 har varit speciell för mig. Jag var inbjuden till tre olika konferenser. Den första var nyårskonferensen på Josua i Gamleby, därefter följde Bönekonferensen på Kristet Center i Örebro och senats Ledarkonferensen på Arken i Kungsängen. Samtliga konferenser har präglats av en underbar gemenskap i den helige Ande. Gud håller på att stämma sitt folk i ett ackord, och det måste börja med ledarna. Många förkunnare har varit med i dessa konferenser, och vi har upplevt en gemensam bön och längtan, och det är en ny våg av väckelse i vårt land. Det har varit helt underbart.

Den första församlingen föddes när den helige Ande föll på Övre Salen i Jerusalem och exploderade i en oerhört stark missionsepok. De ca. 120 personer som kom tillsammans var inte upptagna med kyrkopolitiska diskussioner eller djupa teologiska debatter, men de bad i ett enda ackord att de skulle få uppleva löftet som Jesus hade gett dem: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus tillät dem inte att gå ut i uppdraget, innan de var beklädda med den övernaturliga smörjelse och kraft, som var förutsättningen för att de skulle lyckas.

Vi har försökt med all möjliga olika strategier och koncept för uppnå framgångar i församlingsarbetet, men om vi inte söker Herren för den kraft och förmåga som verkade i Jesus Kristus och de första apostlarna, då de verkade här på jorden, så har vi inte några förutsättningar att lyckas, då det gäller att utbreda Guds rike. Vi behöver studera Guds ord och läsa goda andliga böcker, men det är smörjelsen från Gud som levandegör Ordet och ger den energi som förlöser frälsningsunder, befrielseunder och helandeunder.

Jag är så förhoppningsfull, då jag i vårt land möter förkunnare, systrar och bröder som hungrar och törstar efter Guds Ande, Guds kraft och Guds härlighet. Det har alltid varit detta som har förlöst väckelseskeenden under församlingens historia. Det håller på att hända något nytt i vårt land, prisat vare Herren! Under konferenserna i början av året har jag sett hur människor bara har rusat fram för att uppleva Gud och hans kraft i sina liv. Det finns en desperat längtan efter den kraft, som de första lärljungarna fick erfara.

Jag tror att vi är inne i slutfasen av församlingens tidsepok, som skall kulminera med att Jesus kommer för att hämta sin brudeförsamling. Se 1 Tess. 4:15-17. Jesus kommer inte för en förvärldsligad, ljum och nedsölad brud, nej, han kommer för en brud klädd i hans härlighet. Därför upplever vi nu en förnyad våg av Guds närvaro och kraft. Församlingen skall göras redo. Jag tror att vi också i detta skeende på nytt skall få se Herrens kraft manifesterad i under och tecken som under den första tiden. Det skall inte sluta sämre än hur det började.

Var öppen och beredd detta nya år på vad Gud vill göra genom ditt liv. Sök honom som aldrig tidigare. Samla Guds folk i bön och i bön och fasta. Sök Herrens ansikte för en mäktig andeutgjutelse. Gud har räckt ut sina händer mot oss. Låt oss ta emot det som han har för oss, och vi skall få uppleva att vi är mer än övervinnare genom hans mäktiga kraft. GUD VÄLSIGNE DIG!EN NY UTMANING FÖR VÅRT LAND

Undervisning Posted on 01 dec, 2012 13:47:00

Detta år har varit ett år av Andligt flöde, smörjelse och kraft som jag knappast tidigare har upplevat. Jag har haft tillfälle att besöka Nepal, Indien, Kenya, Burma förutom möten och konferenser hemma i Sverige. Överallt har jag fått erfara en sällsam smörjelse i tjänsten. Gud har lovat oss, att vi skall få gå från kraft till kraft och att vi skall få stiga från härlighet till härlighet. Ps. 84:8; 2 Kor. 3:18.

Förutsättningen är att vi fortsätter att vandra med honom i ständig överlåtelse dag efter dag, då kommer vi att få erfara en stegring av hans närvaro i våra liv. Det är alltid de små marginalerna som avgör segrarna. Om vi börjar att slarva med vår överlåtelse, vår tid i bönen och ordet, så kommer vi snart att märka det i vår tjänst. Satan är en expert på att få oss bort från Guds påtagliga närvaro, därför att han vet att då blir vi mindre farliga för hans rike. Det behövs därför ett kvalitetsbeslut i våra liv att dag för dag fortsätta att umgås med Gud och inte slarva bort den dyrbara smörjelsen, som vi endast får del av i hans omedelbara närhet. Charles Finney, John Wesley, John Lake, Smith Wigglesworth m.fl. fattade sådana beslut, och Gud använde dessa män till en oerhörd välsignelse.

Idag söker Gud efter män och kvinnor, som är redo och villiga att helhjärtat satsa på hans rike. Det är inte män och kvinnor, som håller på att diskutera hur mycket man kan tillåta sig av världen och ändå kalla sig kristen, utan istället är det efterföljar som ropar med Paulus: ”Jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidande i det jag bliver honom lik genom en död, sådan som hans.” Fil. 3:10. (1917). Finns dessa i det sekulerade Sverig idag? Ja, jag tror att det finns en stor skara, som är urleda på ljum, formell kristendom och som är törstiga och hungriga efter verkligheten i Kristus.

Jag upplever det som oerhört viktigt att likt Josua och Kaleb var en förebild för en ny generation på en tjänst som är gudsfokuserad, visionsorienterad och trosinspirerad till skillnad från tjänster som är problemfokuserade, världsorienterade och negativt inspirerade. 4 Mos. 14:6-9. En ny andlig våg behöver förlösas i vårt land, som reser upp en ny generation av hjältar i Guds armé, som likt Rubens och Naftalis ätter är redo att ge sin liv på stridsfältets höjder. Dom. 5:18. Tjänare som har fångats av Guds vision för vår tid och som hänger sig till 100 % för att springa efter den visionen, istället för att förfalla till likgiltighet i en bekväm TV-soffa.

Jag har förstått på ett speciellt sätt att tiden är inne för en ny väckelsevåg i vårt land. Allt är klart från Guds sida. Det har varit klart i nästan 2000 år. Vi behöver inte vänta på Gud, det är han som väntar på oss. Han har aldrig färändrat sig, utan är och förblir evigt densamme. Vi behöver upptäcka att hans namn är ”JAG ÄR DEN JAG ÄR”. 2 Mos. 3:13-15. Han är ett evigt presens, inte ett imperfektum eller futurum. Nu är den välbehagliga tiden för dig och mig att verka. 2 Kor.6:2. Låt oss bara överlåta oss helhjärtat och söka honom, och vi skall finna honom, om vi söker honom av hela vårt hjärta. Gud behöver oss alla i denna sista väckelse.

GUD VÄLSIGNE DIG!VÅR TID HÅLLER PÅ ATT RINNA UT

Undervisning Posted on 26 okt, 2011 19:52:28

Jag har under det sista halvåret på ett speciellt sätt upplevt att tiden är inne för väckelse i Sverige. Det är hög tid för oss var och en att vakna upp och söka Herren, så att vi blir orienterade i den tid som vi befinner oss i. Signalerna runt omkring i vår värld är tydliga och skarpa, så att vi får skylla oss själva, om vi inte gör oss redo för det som skall komma. Gud har gett oss en tid att basunera ut evangelium, och det är så viktigt att vi tar vara på den tiden. Jesus säger i Joh. 9:4 – Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då ingen kan arbeta.

Vår dag som hednafolk bröt in för snart tvåtusen år sedan, då Jesus efter fullbordat verk utropade: ”Jag har fått all makt i himmel och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärljungar! Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Snart har det gått 2000 år sedan Anden föll på Övre Salen i Jerusalem och den första nytestamentliga församlingen föddes. Gud har infriat sitt löfte till Abram, att I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. 1 Mos. 12:3. Genom evangelium om Jesus Kristus har vi nåtts av välsignelsen och blivit delaktiga förbundet.

Församlingens tidsepok tycks vara förutbestämd till 2000 år, därefter kommer Herren att på nytt vända sig till judarna. I Daniel 9:24 fick de ett löfte om 70 årsveckor (490 år) från det att Nehemja gavs tillåtelse av kung Artasastas att återvända till Jerusalem och återuppbygga dess murar. Efter 49 årsveckor (483 år) skulle i enlighet denna profetia den Smorde förgöras i staden. Historiskt skedde Nehemjas återvändande ca. 445 f. Kr. Tar vi med en felberäkning, då det gäller Kristi födelse, på ca. 4-5 år, så finner vi att Jesu korsfästelse skedde vid denna tidsepoks slut (483 år).

Efter Jesu död och uppståndelse bröt församlingens och evangeliets tidsepok in. Alla människor skulle få en möjlighet att nås av evangelium. Jesus sa: Och detta evangelium om riket skall skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. Matt. 24:14. Genom evangeliets förkunnelse förbereds en församling och en brud, som i enlighet med Bibeln Jesus själv kommer för att hämta. Se1 Tess. 4:16-17. Det är denna mäktiga händelse vi närmar oss med hast. Därför är det hög tid vakna upp och göra sig redo.

Emellertid återstår det en årsvecka (7 år) för judarna. Detta är inte församlingen tid, utan judarnas. När församlingen har fullgjort sitt uppdrag kommer Gud att på nytt vända sig till sitt egendomsfolk på ett speciellt sätt. Vi läser i Sakarja 12:10 – Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen och de skall gråta bitter över honom.

Då vi besökte Västra Muren i Jerusalem förra året, så blev vi häpna över det starka bönebrus som kom i vågor från tusentals judar, som bad framför den gamla tempelmuren. Jag insåg då att tiden är nära för dem att upptäcka sin Messias, som vi är övertygade om är samma person som vår Jesus. Detta indikerar också att vår tid närmar sig sitt slut. Profeten Hosea säger i kap. 6:2 – Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. 2 Petr. 3:8 säger – Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Här ger Herren ett löfte till Israels barn att efter två dagar (2000 år) skall han på nytt göra dem levande. Detta är ett löfte till judarna. Deras sjunde årsvecka närmar sig.

Det kom så starkt för mig att församlingens böner och judarnas böner kommer att förlösa två oerhört starka händelser i denna sista tid. Dels Jesu tillkommelse i skyn och församlingens förvandling och uppryckande till bröllopsfesten som väntar i himlen och dels judarnas mirakulösa frälsning och deras sista årsvecka, som kommer att kulminera med att Jesus tillsammans med alla de heliga återvänder till Jerusalem för att sätta upp sitt rike. Därefter bryter tusenårsriket in med frid över vår jord.

Vilket framtidsperspektiv vi har som troende. Missa inte det enorma som Gud har förutberett för dig. Satsa på Guds rike och evangelii framgång. Gud välsigne dig!SMÖRJELSEN – DET DYRBARASTE

Undervisning Posted on 28 maj, 2011 10:20:35

Det råder inte brist på verksamhet i många församlingar idag. Vecka efter vecka lägger vi upp våra mötesprogam och våra olika aktiviteter. Men mitt i allt planerande så är det en fara att vi glömmer bort det allra viktigaste i en kristen verksamhet, Guds närvaro och Guds smörjelse. Tappar vi bort dessa ingredienser, så kommer all vår verksamhet att bära lite bestående frukt för evigheten.

Smörjelsen var något mycket dyrbart även i det gamla förbundet. I 2 Mos. 30:22-33 kan du läsa om hur smörjelseoljan skulle beredas, och du upptäcker att ingredienserna, som skulle ingå i denna olja, var mycket utsökta och dyrbara. Noggranna instruktioner ingick också då det gäller hur den skulle användas. Praktiskt taget allt som ingick i själva gudstjänstordningen skulle vara smort med denna olja.

Då det gäller vår tjänst i det nya förbundet, så är Jesus Kristus vår förebild. Han började inte sin tjänst förrän han kunde säga: ”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Luk. 4:18. Han förmanade sedan sina lärljungar att vänta i Jerusalem tills de blivit beklädda med kraft från höjden. Luk. 24:49. Smörjelsen var en föutsättning för att kunna utföra tjänsten i Guds rike.

Den helige Andes smörjelse har också dyrbara ingredienser. I Jes. 11:2-4 kan vi finna 7 viktiga komponenter som ingår i denna smörjelse: Vishet; Förstånd; Råd; Styrka; Kunskap; Gudsfruktan och Rättfärdighet. Det är alltså inte bara kraft och styrka, som vi får del av då Herrens Ande kommer över oss och uppfyller oss, utan så många andra viktiga egenskaper som är nödvändiga om vi skall kunna bygga starka församlingar i Sverige och andra länder. Det är viktigt med teologisk kunskap, men utan smörjelsen blir det bara död bokstav, som endast producerar trä, hö och halm. Däremot tjänster och gåvor, som flödar i Andens smörjelse, producerar det som är bestående för evigheten, guld, silver och dyrbara stenar. Se 1 Kor. 3:12-13.

Det kostar ett pris att leva och tjäna i smörjelsen. Detta kanske är orsaken till at vi inte får uppleva mer av denna verklighet i ett samhälle, där de flesta söker bekvämlighet och köttslig njutning. Johannes ger nyckeln till ett liv i Andens smörjelse. 1 Joh. 1:6 – Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva som han levde. Du och jag har inte fått någon genväg till Guds närhet och smörjelse, utan det handlar om efterföljelse. Längtar du efter den andliga verkligheten i ditt liv, så måste du fokusera Jesus och börja vandra i hans fotspår. Om jag inte hade lärt mig denna hemlighet som nyfrälst, så hade jag nog aldrig fått vara med en segerrik tjänst i Afrika, Indien och många andra länder under mer än 40 år.

Paulus säger i 1 Kor. 1:21 – Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. När du börja att få en djup längtan i ditt hjärta efter söka Gud och hans närvaro, så börjar en ny smörjelse att komma över ditt liv och din tjänst. Det är inför Herrens ansikte du får del av den smörjelse, som skickliggör dig till en tjänst i det nya förbundet, som inte är bokstav utan Ande. 2 Kor. 3:6. Endast andesmorda tjänster kan förmedla den kraft och det ljus, som behövs för att enskilda och församlingar skall förvandlas och resa sig i segerrik tjänst för Guds rike i vårt land.

Tag tid i gemenskap Gud. Det kan förvandla ditt liv. Börja att älska Guds närvaro. Låt Ordet och bönen få en hög prioritet igen i ditt dagliga liv. Gudsgemenskapen är ditt största privilegium som kristen. I Guds närvaror får du del av den dyrbara smörjelseolja, som gör att det blir lätt för dig att tjäna honom till välsignelse för andra människor. Gud välsigne dig!Nästa »